zondag 7 mei 2017

The Herd: Part II

A quick update on 'The Herd':


Assembled Galagaak, the raging Tarvox:


The gigantic Maatmäg, mammox of the Fomoraic:


Gaalgar's herd, the Gul-Gabrax:


Next: assembling even more Gabrax and Tarvax warriors!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten